Mediacje

Mediacja to alternatywna wobec procesu sądowego metoda rozwiązywania sporów. Prowadzona jest przez osobę trzecią - bezstronnego mediatora, który stwarza odpowiednie warunki do nawiązania dialogu pomiędzy stronami konfliktu i zachęca je do zawarcia ugody bez konieczności konfrontacji (celem jest wypracowanie rozwiązania satysfakcjonującego dla wszystkich stron, nie zaś ustalenie, kto ma rację).
Zaangażowane strony same wybierają technikę rozwiązania sporu, mediator nie narzuca własnych propozycji rozwiązań. Postępowanie mediacyjne zawsze jest dobrowolne, bezstronne i poufne. Ugoda zawarta w wyniku mediacji jest umową cywilnoprawną.

Negocjacje

Oferuję mediacje w zakresie negocjacji dotyczących spraw cywilnych (np. podział spadku, zniesienie współwłasności, ustalenie kwoty odszkodowania, uregulowanie należności pieniężnych) oraz rodzinnych (np. ustalenie warunków rozwodu lub separacji, wysokości alimentów, warunków kontaktów z dzieckiem).
Created by alias.net
Designed by GNG Studio