Psychoterapia

Termin „psychoterapia” pochodzi od greckich słów „psyche” (dusza) i „therapeín” (leczyć). Istotą psychoterapii jest pomoc ludziom odczuwającym cierpienie psychiczne - przede wszystkim poprzez zmianę świadomych i nieuświadamianych sposobów postrzegania siebie, świata i otaczających nas ludzi. W ujęciu podstawowym jest to specjalistyczna metoda leczenia zaburzeń psychicznych, takich jak: nerwice, depresje, uzależnienia, zaburzenia osobowości lub zaburzenia psychosomatyczne. Cele psychoterapii są jednak o wiele szersze. Terapia może pomóc osobom zmagającymi się z różnego rodzaju problemami emocjonalnymi lub znajdującymi się w trudnych sytuacjach życiowych. Skorzystać z niej mogą także osoby pragnące rozwijać swoją osobowość, dążące do pogłębienia świadomości własnych zachowań.
Najważniejszym elementem doświadczenia psychoterapeutycznego jest relacja, jaka powstaje między terapeutą a pacjentem. Człowiek jest bowiem z natury istotą społeczną, nasza emocjonalność ściśle powiązana jest z jakością naszych związków z innymi ludźmi. Głównym narzędziem terapii jest rozmowa, różniąca się jednak od zwyczajnej porady przyjacielskiej. Za sposobem prowadzenia jej przez terapeutę kryje się bowiem znajomość genezy i wielopłaszczyznowości problemów emocjonalnych oraz mechanizmów pozwalających owe problemy przezwyciężać.
Istnieje wiele szkół psychoterapii, różniących się od siebie podejściem teoretycznym oraz metodami postępowania w procesie leczenia. W swojej pracy opieram się przede wszystkim na metodach Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej Na Rozwiązaniu (Brief Solution Focussed Teraphy) oraz terapii systemowej. Zwracam jednak szczególną uwagę na to, aby techniki terapii dostosowane były do indywidualnych potrzeb, problemów, systemu wartości oraz wieku pacjenta, dlatego w zależności od sytuacji - po ustaleniu z pacjentem - odwołuję się do metod innych paradygmatów terapeutycznych (praca ze snami, odgrywanie ról, przypowieści terapeutyczne).

Terapia dzieci, terapia małżeńska

Prowadzę terapię indywidualną dorosłych, dzieci i młodzieży oraz par i małżeństw - także w języku angielskim. Prowadzone przeze mnie sesje trwają 50 minut i odbywają się zwykle raz w tygodniu.
Moja praktyka terapeutyczna podlega regularnej superwizji. W pracy z klientem kieruję się zasadami Kodeksu Etycznego-Zawodowego Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Created by alias.net
Designed by GNG Studio